Warning: Unexpected character in input: '\' (ASCII=92) state=1 in /home/mig23bg/public_html/en.mig23-bg.com/wp-includes/Requests/Hooks.php on line 70
News | mig23

News

Публична покана за процедура за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и чл.2, ал.1 от ПМС 160/2016, с предмет :„Доставка на производствено оборудване“

Публична покана за процедура за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и чл.2, ал.1 от ПМС 160/2016, с предмет :„Доставка на производствено оборудване“ в изпълнение на договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-1.003-0237-C01“ по проект “Създаване на още нови работни места в “МИГ 23 ЕООД””, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Документация за участие:  свалете от тук

Публична покана за процедура за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и чл.2, ал.1 от ПМС 160/2016, с предмет :„Доставка на производствено оборудване“

Публична покана за процедура за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и чл.2, ал.1 от ПМС 160/2016, с предмет :„Доставка на производствено оборудване“ в изпълнение на договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-1.003-0237-C01“ по проект “Създаване на още нови работни места в “МИГ 23 ЕООД””, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Документация за участие:  свалете от тук

 “Решение за прекратяване”

На 15.08.2016 г. МИГ 23 ЕООД подписа договор за изпълнение на проект по ОП „РЧР“, процедура „Ново работно място 2015“

Проект № BG05M9OP001-1.003-0237-C01“ “Създаване на още нови работни места в “МИГ 23 ЕООД”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е разкриването на 10 нови работни места и тяхното оборудване, както и придобиване на професионална квалификация и ключови умения от 10 представители на целевата група (безработни и неактивни лица от град София и региона). Основните резултати включват наемане на работа, за период от 12 месеца, на 10 безработни и неактивни лица, които допълнително ще бъдат включени в квалификационно обучение и обучение по ключови компетенции. Гарантирана е устойчива заетост за минимум половината от тях, след приключване на дейностите по проекта.Проектът ще се изпълнява в периода от 15.08.2016 г. до 14.11.2017 г.Общата стойност на проекта е 158 120 лева, като от тях 134 402 лева от ЕСФ, а 23 718 лева са национално финансиране.

Публична покана за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет: Доставка, монтаж и внедряване на производствено оборудване

euro-program

Публична покана за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ, с предмет: Доставка, монтаж и внедряване на производствено  оборудване Система за нанасяне на чист полиестер върху детайли от електрохимична листова стомана, с автоматизирано управление на процеса полимеризация  – 1 брой“, в изпълнение на договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-2.001-1108-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”2014-2020.

Документация за участие:   свалете от тук

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ВНЕДРЯВАНЕ НА ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В „МИГ 23“ ЕООД

 

На 09.02.2016г. бе  обявен старта на дейностите по проект „Внедряване на високи технологии и увеличаване на производствения капацитет в „МИГ 23“ ЕООД, с договор № BG16RFOP002-2.001-1108-C01,  по схема за безвъзмездна помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкуретноспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие. Проектът се реализира във връзка с разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект- Промишлен цех, включително обновяване на материалната база и въвеждане на нови продукти, като се предвиждат за реализацията дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, посредством цялостно модернизиране на процесите по поставяне на уплътнения.

Предвидено за закупуване по проекта е ново оборудване „Система за нанасяне на чист полиестер върху детайли от електрохимична листова стомана, с автоматизирано управление на процеса полимеризация“.

Реализираните по проекта инвестиции в модерно производствено оборудване, ще позволят на предприятието да повиши своята производителност, качество на изделията, а от там и общата конкурентоспособност, обем на продажби, включително и директен износ, като основна предпоставка за неговото устойчиво развитие.

Дейностите следва да се изпълнят за срок от 12 месеца, до 08.02.2017г.

Бюджетът на проекта е 555 300 лв, като 194 355 лв е безвъзмездна финансова помощ.